Regulamin

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu. Właścicielem serwisu internetowego www.wyjazdy.pl  jest firma eTravel S.A., zwana dalej Biuro Podróży z siedzibą Aleje Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa, NIP: 521-36-14-786, REGON: 144414773, Numer KRS: 0000394089.

Serwis umożliwia Państwu wyszukanie rezerwacji i zakup imprez turystycznych poprzez kontakt z Doradcą Turystycznym w naszym biurze podróży. Opublikowane na stronach internetowych niniejszego portalu materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


§ 1. Podstawowe objaśnienia

Touroperator (Organizator) - biuro turystyczne, które jest organizatorem prezentowanych na stronach serwisu ofert turystycznych.
Biuro Podróży/Agent- biuro turystyczne działające pod marką Wakacyjny Świat, którego działalność polega na prezentowaniu oraz stałym pośredniczeniu w zawieraniu Umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz Organizatorów posiadających wymagane dokumenty w kraju (koncesję) a także na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.
Doradca Turystyczny - pracownik biura podróży działającego pod marką Wakacyjny Świat zajmujący się kompleksową obsługą Klienta związaną z prezentowanymi ofertami na stronach portalu.
Klient – osoba składająca zapytanie ofertowe lub wykupująca imprezę turystyczną, pobyt w hotelu, bilet autokarowy, bilet lotniczy lub polisę ubezpieczeniową.
Umowa – zgłoszenie – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za pośrednictwem Agenta zawierająca szczegółowe dane dotyczące wykupionej imprezy a także dane osób w niej uczestniczących. Po jej podpisaniu przez Klienta staje się prawnie wiążąca dla obu stron.
Warunki uczestnictwa – integralna część Umowy – zgłoszenia regulujące wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Klienta.
Impreza turystyczna – usługa wykonywana przez Touroperatora na rzecz Klienta zawierająca program oraz świadczenia objęte wspólną ceną.
Serwis – serwis internetowy Biura Podróży.


§ 2. Zasady korzystania z Serwisu internetowego

Korzystając z Serwisu akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponoszą własną odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z Serwisu.
Klient korzysta z Serwisu tylko w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic Klient ponosi pełną odpowiedzialność.
Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Dokonanie rezerwacji i zakupu imprezy turystycznej, realizowane jest za pośrednictwem Doradców Turystycznych pracujących w biurze i jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.


Biuro Podróży nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez wad, usterek, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem Rezerwacji Internetowej oraz że rezultat poszukiwań sprosta Państwa oczekiwaniom, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych z serwisu informacji.


Dane osoby, rezerwującej imprezę turystyczną, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej pod rygorem niezrealizowania wykupionych świadczeń. W przypadku niezgodności danych osobowych zawartych w rezerwacji z danymi w ww. dokumentach, dokonana zapłata za niezrealizowane z tego powodu świadczenia nie podlega zwrotowi. Dokonując rezerwacji klient powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty.


§ 3. Zawarcie umowy o imprezę turystyczną

Zarezerwowanie wycieczki turystycznej może odbyć się następująco:

Na stronach niniejszego portalu zostają udostępnione oferty turystyczne wybranych Touroperatorów zawierające szczegółowy program, świadczenia oraz koszty imprezy.
Po zapoznaniu się i wybraniu przez Państwa interesującej oferty możecie dokonać wstępnej rezerwacji poprzez formularz rezerwacyjny (klikając „Rezerwuj”), drogą e-mailową lub telefonicznie bezpośrednio u Doradcy Turystycznego pod nr Infolinii znajdującej się na stronach serwisu.
Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, e-maila z wstępną rezerwacją lub wstępnego zapisu telefonicznego Doradca Turystyczny ustala możliwości zawarcia Umowy-zgłoszenia z Organizatorem na wstępnie dokonaną rezerwacje imprezy.
Otrzymując potwierdzenie dostępności miejsc Doradca Turystyczny przesyła do Państwa (faksem, e-mailem) lub przekazuje osobiście wszelkie informacje oraz dokumenty potrzebne do zawarcia umowy  (projekt Umowy oraz Warunki Uczestnictwa w imprezie).
Po podpisaniu Umowy dokonujecie Państwo wpłaty (zaliczki lub całej kwoty za imprezę) na wskazany przez Doradcę Turystycznego numer rachunku bankowego. Wpłaty można dokonać on-line, tradycyjnym przelewem bankowym, lub osobiście gotówką w siedzibie biura.
W momencie podpisania Umowy zawarta zostaje Umowa pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za pośrednictwem Agenta.
Potwierdzenie zapłaty czy to zaliczki lub całej należności za imprezę turystyczną jest zakończeniem rezerwacji i dokonaniem sprzedaży świadczeń. 


§ 4. Ochrona danych osobowych

Wszystkie dane osobowe udostępniane przez Państwa w trakcie procedury rezerwacyjnej na stronach niniejszego Serwisu internetowego wprowadzane do systemu, drogą e-mailową lub telefonicznie będą przetwarzane przez Wakacyjny Świat zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Polityka ochrony danych osobowych stanowi osobny dokument umieszczony na stronie.


§ 5. Cena imprezy turystycznej

Cena zakupionej wycieczki turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie wycieczki turystycznej, a w szczególności: opłatę za zakwaterowanie, opłatę za środek transportu (nie dotyczy wycieczek z dojazdem własnym), opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem wycieczki, podatki, opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych, inne zgodne z opisem wycieczki.


Organizator wycieczki może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. Biuro Podróży nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie-zgłoszenie lub w Warunkach Uczestnictwa, jaką podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.


Z uwagi na fakt, że cena wycieczki turystycznej może być wyrażona przez niektórych Organizatorów zarówno w PLN jak i w walutach obcych, cena za wycieczkę turystyczną może ulec zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty, jednakże zmiana ceny nie może nastąpić w okresie 20 dni przed datą wyjazdu.


Ceny mogą ulec zmianie z powodów określonych przez Touroperatora przewidzianych w jego warunkach uczestnictwa.


Ostateczna cena zakupu imprezy turystycznej nie jest gwarantowana przez Doradców Turystycznych w momencie dokonywania przez Państwa rezerwacji, aż do chwili uzyskania przez Doradcę Turystycznego ostatecznego potwierdzenia Państwa rezerwacji od Organizatora wycieczki turystycznej. Biuro Podróży zastrzega sobie prawo do anulacji wstępnej rezerwacji założonej przez Państwa oraz pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym
zostały podane błędne ceny w opisie zarezerwowanej przez Państwa imprezy turystycznej.


§ 6. Regulowanie płatności

Terminy oraz kwoty wpłat za imprezę określa Organizator w warunkach uczestnictwa, o czym dodatkowo poinformuje Państwa Doradca Turystyczny. Pierwsza wpłata (zaliczka) a także druga wpłata powinny zostać uregulowane w terminach przekazanych Państwu przez Doradcę Turystycznego w potwierdzeniu rezerwacji oraz Umowie.


Doradca Turystyczny dokonuje ostatecznej rezerwacji u Organizatora zamówionej przez Klienta imprezy  w momencie przesłania przez Klienta wpłat zgodnie z terminami w potwierdzeniu i Umowie na wskazany przez Agenta numer konta bankowego.
W przypadku, gdy termin rezerwacji jest krótszy niż data wpłaty zaliczki oraz drugiej płatności określona przez Organizatora a także ofert last minute, ofert specjalnych oraz ostatnich miejsc w samolocie Klient zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty za imprezę oraz niezwłocznego przesłania do Doradcy Turystycznego podpisanych dokumentów i potwierdzenia zapłaty mailem lub faksem.


Przy wpłacie zaliczki, Doradca Turystyczny udzieli Państwu szczegółowych informacji na temat harmonogramu dalszych dopłat do pełnej ceny wycieczki.
Mają Państwo do wyboru następujące formy płatności:

Przelew bankowy
Wpłata gotówkowa

Przelewu należy dokonać w terminie wskazanym przez Doradcę Turystycznego. W przypadku ofert last minute prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty i przesłanie potwierdzenia. Przelewu należy dokonać na konto wskazane przez Doradcę Turystycznego. Potwierdzenie przelewu należy przesłać na numer faxu lub maila również wskazanego przez Doradcę Turystycznego.

W treści przelewu należy podać numer rezerwacji, imię i nazwisko, miejsce wyjazdu i termin wyjazdu.

Płatność gotówką.
Wpłat gotówkowych można dokonywać w siedzibie Biura Podróży, w którym dokonywano rezerwacji.


§ 7. Zmiana rezerwacji

Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na warunkach określonych przez Organizatora imprezy. Dokonując zmian powinni Państwo liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z warunkami uczestnictwa Organizatora imprezy turystycznej. Dokonanie zmian w rezerwacji imprezy turystycznej możliwe jest poprzez e-mail, podając nazwisko i numer rezerwacji lub przez kontakt telefoniczny z Doradcą Turystycznym lub bezpośrednio w Biurze Podróży.


§ 8. Anulowanie rezerwacji

Klient, któremu nieprzewidziane sytuacje uniemożliwią uczestnictwo w wykupionej imprezie może zrezygnować z imprezy na zasadach określonych w zaakceptowanych Warunkach Uczestnictwa danej imprezy.
W dniu zakupu imprezy turystycznej Klient może jako dodatkową opcję wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy. Doradca Turystyczny przedstawi wszystkie szczegóły dotyczące ubezpieczenia.
Rezygnację z wybranej imprezy lub pobytu Doradcy Turystyczni przyjmują wyłącznie w formie pisemnej poprzez wysłanie drogą elektroniczną lub listownie (listem poleconym) zlecenia rezygnacji.
Po otrzymaniu od Klienta rezygnacji Doradca Turystyczny niezwłocznie przekaże pismo do Organizatora.
Biuro Podróży zastrzega możliwość anulowania imprez turystycznych przez Organizatorów na zasadach zawartych w ogólnych warunkach uczestnictwa Organizatora.
Biuro Podróży nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez Organizatora wycieczki.
Informacje o ewentualnych zmianach w Państwa rezerwacji dokonanych przez Organizatora wycieczki, przesyłane będą przez Doradcę Turystycznego pod wskazany w formularzu adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie.


§ 9. Obsługa posprzedażowa

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Biurem Podróży uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące Państwa wyjazdu.
Na minimum 24 godziny przed wylotem powinni Państwo skontaktować się z Doradcą Turystycznym , aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.
Doradca Turystyczny poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora.


§ 10. Postępowanie reklamacyjne

W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora mają Państwo prawo  złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy o imprezę turystyczną przez Organizatora. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej wycieczki turystycznej. Dokładamy wszelkich starań, aby usługi świadczone przez Biuro Podróży były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi w Biurze Podróży działającym pod marką Wakacyjny Świat mają Państwo również prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje związane z jakością obsługi przez Doradcę Turystycznego Biura Podróży działającego pod marką Wakacyjny Świat należy składać na adres: Wakacje.pl, al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk. Wakacje.pl rozpatrzy Państwa reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, zawierać co najmniej: oznaczenie Usługobiorcy tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt z Usługobiorcą) oraz opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą rozpatrywane.


§ 11. Postanowienia końcowe

Korzystając z usług świadczonych przez Biuro Podróży oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez uwag.